Všeobecné obchodné podmienky

poskytovania služieb koučingu

 

Poskytovateľka služieb koučingu

 1. Poskytovateľkou služieb koučingu je:

Obchodné meno: Ing. Jana Kuricová
Miesto podnikania: Grösslingová 67,811 09 Bratislava-Staré Mesto
IČO: 54 487 129
DIČ: 1086247294
Zápis: Živnostenský register Okresného úradu, Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-311879
E-mail: executive@janakuricova.com
Tel. kontakt: +421 944 922 844

(ďalej len „Koučka“).

 1. Koučka je držiteľkou certifikácie Advanced Coaching Skills v koučingovej škole Results & Emotions v Prahe, v Českej Republike. Tento certifikát plne rešpektuje koučingové kompetencie definované International Coaching Federation (ICF). Koučka absolvovala minimálne 76 hodín výcviku, má minimálne 140 hodín koučingovej praxe, prešla mentoringom a zložila všetky skúšky potrebné pre získanie takého certifikátu.
 2. Koučka dodržiava pri poskytovaní služieb Etický kódex ICF, ktorý je dostupný v slovenskom jazyku na tomto odkaze.

Všeobecné obchodné podmienky a ich aplikácia

 1. Koučka vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky poskytovania služieb koučingu (ďalej len „VOP“), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť akejkoľvek zmluvy o poskytovaní služieb koučingu (ďalej len „Zmluva“) uzatváranej medzi Koučkou a objednávateľom, ktorým môže byť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba (ďalej len „Objednávateľ“).
 2. VOP sa vzťahujú na poskytovanie služieb koučingu, pričom spolu so všetkými ostatnými písomnými dokumentami a ústnymi dojednaniami uzatvorenými medzi Koučkou a Objednávateľom v súvislosti s poskytovaním takých služieb vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi Koučkou a Objednávateľom.
 3. Ak Koučka a Objednávateľ uzatvoria samostatnú písomnú zmluvu, predmetom ktorej bude poskytovanie služieb koučingu, ich práva a povinnosti sa budú spravovať ustanoveniami týchto VOP iba v rozsahu, v ako nebudú upravené v písomnej zmluve. V prípade rozporov medzi ustanoveniami písomnej zmluvy a týmito VOP, majú ustanovenia zmluvy prednosť pred ustanoveniami VOP.

Predmet plnenia a spôsob plnenia

 1. Predmetom plnenia poskytovaného Koučkou je v zmysle živnostenského oprávnenia činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov – konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, so zameraním na koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov (ďalej len „Koučing“).
 2. Koučka sa zaväzuje osobne poskytovať Objednávateľovi (resp. ním určenej osobe) služby Koučingu, a to za účelom dosiahnutia špecifických a dohodnutých cieľov stanovených na základe vzájomnej konzultácie medzi Koučkou a Objednávateľom (resp. ním určenou osobou), v sérii (ďalej len „Koučovacie obdobie“) pravidelných rozhovorov, resp. stretnutí s Objednávateľom (resp. ním určenou osobou) (ďalej len „Stretnutie“) za dohodnutých podmienok a Objednávateľ sa zaväzuje za tieto služby Koučingu uhradiť Koučke odplatu v dohodnutej výške. Pre vylúčenia akýchkoľvek pochybností sa jedno (1) Koučovacie obdobie vzťahuje na jeden (1) dohodnutý cieľ alebo jednu (1) skupinu dohodnutých cieľov Koučingu.
 3. Stretnutia môžu prebiehať po telefóne alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami (internetové komunikačné platformy – napr. Skype, Zoom), no najmä osobne v mieste podnikania Koučky alebo na inom vhodnom mieste dohodnutom Koučkou a Objednávateľom (resp. ním určenou osobou).
 4. Dĺžka jedného (1) Stretnutia trvá šesťdesiat (60) minút, ak sa Koučka nedohodne s Objednávateľom inak.
 5. Na stretnutie je Objednávateľ (resp. ním určená osoba) povinný dostaviť sa včas. V prípade, ak sa Objednávateľ (resp. ním určená osoba) nedostaví na Stretnutie včas, má Koučka nárok na celú dohodnutú výšku odplaty za Stretnutie.
 6. V prípade, ak sa Objednávateľ (resp. ním určená osoba) bez oznámenia prekážok neúčasti podľa nasledovného bodu VOP nedostaví na Stretnutie vôbec, je Koučka oprávnená účtovať si:
  – 50 % odplaty za Stretnutie, ak sa Objednávateľ (resp. ním určená osoba) nedostaví na Stretnutie druhýkrát v priebehu Koučovacieho obdobia,
  – 100 % odplaty za Stretnutie, ak sa Objednávateľ (resp. ním určená osoba) nedostaví na Stretnutie viac ako dvakrát v priebehu Koučovacieho obdobia; v takom prípade je Koučka zároveň oprávnená odstúpiť od Zmluvy a služby Koučingu ďalej neposkytovať.
 7. Koučka a Objednávateľ (resp. ním určená osoba) sa vždy vopred, spravidla na konci predchádzajúceho Stretnutia, dohodnú na termíne a prípadne aj na mieste konania nadchádzajúceho Stretnutia. Koučka a Objednávateľ (resp. ním určená osoba) sú povinní navzájom sa informovať o prípadnom vzniku prekážok brániacim im zúčastniť sa dohodnutého Stretnutia, a to najneskôr 24 hodín pred termínom Stretnutia; v takom prípade sa Koučka a Objednávateľ (resp. ním určená osoba) dohodnú na novom termíne (prípadne aj mieste) ďalšieho Stretnutia.

Priebeh Stretnutia/Koučingu

 1. Koučka sa zaväzuje vykonávať Koučing svedomito, s náležitou odbornou starostlivosťou a s maximálnym využitím svojich znalostí a schopností v oblasti Koučingu.
 2. Počas Stretnutia môže Objednávateľ (resp. ním určená osoba) zažiť stavy emocionálneho a/alebo fyzického vypätia, preto je Objednávateľ (resp. ním určená osoba) povinný pripraviť sa na Stretnutie tak, aby v čase jeho konania mal dostatok fyzických, psychických a mentálnych síl.
 3. Objednávateľ (resp. ním určená osoba) je povinný sa na jednotlivé Stretnutia pripraviť a vykonať všetky úlohy (akcie), na ktorých sa s Koučkou počas Koučovacieho obdobia dohodne. Ak nebude Objednávateľ (resp. ním určená osoba) schopný tieto úlohy (akcie) splniť, je povinný o tejto skutočnosti informovať Koučku, a to bez zbytočného odkladu. Ak Objednávateľ (resp. ním určená osoba) odmietne bezdôvodne tieto úlohy (akcie) splniť, je Koučka oprávnená odstúpiť od Zmluvy a služby Koučingu ďalej neposkytovať.

Zodpovednosť a záruky

 1. Koučka poskytuje služby Koučingu samostatne, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť.
 2. Koučka v žiadnom ohľade nezodpovedá za akúkoľvek škodu, či inú majetkovou alebo nemajetkovou ujmu, ktorá Objednávateľovi (resp. ním určenej osobe) môže v súvislosti s poskytovaním služieb Koučingu vzniknúť, a to vrátane dôsledkov akéhokoľvek psychického, fyzického a/alebo emocionálneho stresu a/alebo nepohody spôsobeného/spôsobenej priamo alebo nepriamo v rámci Stretnutia, resp. v rámci celého Kočovacieho obdobia. Objednávateľ (resp. ním určená osoba) berie na vedomie, že Koučing môže byť fyzicky a/alebo psychicky náročný, a preto vyhlasuje, že Koučing podstupuje na vlastné riziko a nebezpečenstvo.
 3. Pokiaľ by akákoľvek tretia osoba vzniesla voči Koučke akýkoľvek nárok na náhradu škody, či inej majetkovej alebo nemajetkovej ujmy, vzniknutý v súvislosti s Koučingom, je Objednávateľ (resp. ním určená osoba) povinný uhradiť Koučke všetky náklady, ktoré je v súvislosti s takým nárokom vzniknú, a to vrátane prípadnej náhrady škody a ušlého zisku.
 4. Koučka neposkytuje žiadne záruky za to, že koučovacie metódy použité počas Stretnutí, resp. počas celého Koučovacieho obdobia budú účinné, a že Objednávateľovi (resp. ním určenej osobe) zabezpečia požadované ciele Koučingu. Objednávateľ (resp. ním určená osoba) berie na vedomie, že výsledky Stretnutí, resp. celého Koučovacieho obdobia sú neisté, nakoľko tieto výsledky závisia od mnohých okolností, ktoré nie je možné predvídať. Koučka v žiadnom prípade neposkytuje žiadne záruky za výsledok Koučingu.

Objednávka Koučingu a vznik Zmluvy

 1. Koučka poskytuje služby Koučingu na základe Zmluvy, ktorá, ak nie je Koučkou a Objednávateľom dohodnuté inak, sa uzatvára dňom úhrady odplaty za Koučing. Úhrada odplaty predstavuje záväzný prejav vôle Objednávateľa uzavrieť Zmluvu s Koučkou, pričom úhradou odplaty Objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP, a že s ich obsahom v celom rozsahu súhlasí. Objednávateľ je povinný bezodkladne oboznámiť s týmito VOP ním určenú (tretiu) osobu, ktorej majú byť služby Koučingu poskytované.
 2. Koučka uzatvára s Objednávateľom Zmluvu na základe objednávky Koučingu, pričom objednávka môže byť Koučke doručená písomne, a to osobne, poštou na adresu miesta podnikania Koučky uvedenú v článku I. bod. 1. VOP alebo e-mailom na adresu uvedenú v článku I. bod. 1. VOP. Objednávka môže byť Koučke doručená aj ústne, prípadne telefonicky (resp. ako SMS), a to na tel. čísle uvedenom v článku I. bod. 1. VOP.
 3. Na základe objednávky služieb Koučingu si Koučka dohodne s Objednávateľom (prípadne s ním určenou osobou) termín a miesto konania úvodného Stretnutia, na ktorom si dohodnú základné podmienky ďalšieho poskytovania služieb Koučingu, a to najmä definovanie potrieb a cieľov Koučingu, predpokladanú dĺžku Koučovacieho obdobia a výšku odplaty za každé Stretnutie. Na úvodnom stretnutí Koučka poskytne Objednávateľovi (prípadne ním určenej osobe) údaje potrebné k úhrade odplaty za poskytované služby Koučingu. Úvodné Stretnutie je bezodplatné.
 4. Koučka je povinná Objednávateľa (resp. ním určenú osobu) informovať o týchto VOP a ich obsahu, ako aj o ich umiestnení na webovej stránke Koučky, prípadne mu ich poskytnúť k nahliadnutiu.

Odplata a platobné podmienky

 1. Koučka poskytuje služby Koučingu za odplatu, pričom výška odplaty je stanovená na základe dohody medzi Koučkou a Objednávateľom.
 2. Odplata sa Koučke poskytuje vopred, a to za každé jednotlivé Stretnutie. V prípade neuhradenia odplaty riadne a včas je Koučka oprávnená Stretnutie zrušiť a v poskytovaní služieb Koučingu nepokračovať.
 3. Na úvodnom stretnutí Koučka poskytne Objednávateľovi (resp. ním určenej osobe) informácie potrebné k úhrade odplaty. V prípade potreby Koučka vystaví Objednávateľovi tzv. zálohovú faktúru.
 4. Po úhrade odplaty Koučka vystaví Objednávateľovi riadnu faktúru.
 5. Všetky daňové doklady zasiela Koučka elektronicky, a to na e-mailovú adresu poskytnutú jej Objednávateľom, s čím Objednávateľ súhlasí. Úhradou odplaty sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet Koučky uvedený na faktúre.

Dôvernosť

 1. Koučka je povinná zachovávať mlčanlivosť o akýchkoľvek dôverných informáciách poskytnutých jej Objednávateľom (resp. ním určenej osoby) v rámci poskytovania služieb Koučingu, pričom táto povinnosť trvá aj po zániku Zmluvy. Koučka je povinná vykonať všetky príslušné opatrenia, ktoré možno od nej rozumne požadovať k ochrane dôverných informácií a bez súhlasu Objednávateľa (resp. ním určenej osoby) ich nesmie sprístupniť akejkoľvek tretej osobe.
 2. Objednávateľ (resp. ním určená osoba) nie je oprávnený žiadnym spôsobom použiť, reprodukovať alebo zverejniť, či inak tretím osobám sprístupniť akékoľvek postupy, techniky, prezentácie, metodológie, precedensy, materiály či know-how, ktoré Koučka využíva v rámci Koučovania.

Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR”) je Koučka (ďalej aj ako „Prevádzkovateľka“), ktorej kontaktné údaje sú uvedené v článku I. bod. 1. týchto VOP.
 2. Osobnými údajmi Objednávateľa (resp. ním určenej osoby) sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
 3. Prevádzkovateľka zhromažďuje nasledovné osobné údaje: tituly, meno, priezvisko, tel. číslo a e-mailová adresa.
 4. Prevádzkovateľka osobných údajov nemenovala sprostredkovateľa na ochranu osobných údajov.
 5. Prevádzkovateľka spracováva osobné údaje, ktoré jej boli poskytnuté alebo ktoré získala na základe plnenia objednávky služieb Koučingu.
 6. Prevádzkovateľka spracováva osobné údaje nevyhnutné pre plnenie Zmluvy.
 7. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
 • plnenie Zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem Prevádzkovateľky na poskytovanie priameho marketingu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je:
 • vybavenie objednávky služieb Koučingu a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľkou; pri objednávke sú vyžadované vyššie uvedené osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky, poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie Zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné Zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany Prevádzkovateľky plniť,
 • zasielanie obchodných ponúk a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany Prevádzkovateľky nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.
 2. Prevádzkovateľka uchováva osobné údaje:
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľkou a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov,
 • po dobu, trvania oprávneného záujmu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľka osobné údaje vymaže/zničí.
 2. Prevádzkovateľka nebude poskytovať osobné údaje akýmkoľvek iným osobám (napr. subdodávatelia).
 3. Prevádzkovateľka nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.
 4. Za podmienok stanovených v GDPR má Objednávateľ (resp. ním určená osoba):
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzené spracovanie podľa čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 1. Objednávateľ, resp. ním určená osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho/jej právo na ochranu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľka vyhlasuje, že prijala všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov. Prevádzkovateľka prijala technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, zabezpečeného/šifrovaného prístupu na e-mail, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému.

Reklamačný poriadok

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na služby Koučingu ponúkané a poskytované Koučkou.
 2. Reklamačný poriadok je záväzný pre Koučkou aj Objednávateľa a je súčasťou týchto VOP.
 3. Reklamačný poriadok obsahuje informácie o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.
 4. Koučka vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 5. Objednávateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu ohľadom (i) kvality poskytovaných služieb Koučingu alebo ohľadom (ii) správnosti odplaty vyúčtovanej za poskytnuté služby Koučingu.
 6. Objednávateľ je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu po tom, čo nastal dôvod na uplatnenie reklamácie. Pri uplatnení reklamácie je Objednávateľ povinný poskytnúť Koučke základné informácie k identifikácii vady služby Koučingu.
 7. Objednávateľ môže reklamáciu uplatniť písomne zaslaním/doručením reklamácie na adresu miesta podnikania Koučky uvedenú v článku I. bod. 1. VOP alebo e-mailom zaslaním na e-mailovú adresu uvedenú v článku I. bod. 1. VOP. Na predmetné kontaktné adresy môže Objednávateľ taktiež podať sťažnosť alebo iný podnet.
 8. Koučka je pri uplatnení reklamácie Objednávateľom povinná poučiť Objednávateľa o jeho nasledovných právach podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov:
 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Koučka je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Objednávateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu služby Koučingu, alebo ak sa vada týka len časti služby Koučingu, výmenu časti služby, ak tým Objednávateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu služby Koučingu alebo závažnosť vady. Koučka môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú službu Koučingu za bezvadnú, ak to Objednávateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba Koučingu mohla riadne užívať ako služba bez vady, má Objednávateľ právo na výmenu služby alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Objednávateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady služby Koučingu po jej náprave alebo pre väčší počet vád službu riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny služby Koučingu.
 1. Na základe rozhodnutia Objednávateľa, ktoré z práv podľa predchádzajúceho bodu týchto VOP uplatní, je Koučka povinná určiť spôsob reklamácie, a to ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však v odôvodnených prípadoch do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 2. Reklamáciu vybaví Koučka ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie však trvať dlhšie ako tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu služby Koučingu za novú službu.
 3. Koučka je povinná pri uplatnení reklamácie vydať Objednávateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď, resp. bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Objednávateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 4. Písomný doklad o vybavení reklamácie je Koučka povinná vydať najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ukončenie Zmluvy

 1. Zmluvu možno ukončiť:
 • dohodou Koučky a Objednávateľa,
 • odstúpením Koučky alebo Objednávateľa zo zákonných dôvodov, ako aj s dôvodov uvedených v týchto VOP,
 • neuhradením odplaty za nasledujúce Stretnutie.
 1. Zmluva taktiež zaniká zánikom Koučky alebo Objednávateľa bez právneho nástupcu.
 2. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do štrnástich (14) dní odo dňa jej uzatvorenia. Objednávateľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa služba Koučingu začala plniť s jeho výslovným súhlasom pred uplynutím uvedenej lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy v iných prípadoch podľa týchto VOP.
 3. Formulár na odstúpenie od Zmluvy

Alternatívne riešenie sporov

 1. Účelom tohto článku VOP je informovať Objednávateľa (spotrebiteľ) o možnostiach a podmienkach alternatívneho riešenia sporov vzniknutých v súvislosti so Zmluvou a jej plnením.
 2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi Koučkou a Objednávateľom. Objednávateľ môže svoj spor s Koučkou riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
 3. Orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Objednávateľ obrátiť.
 4. Objednávateľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na tomto odkaze.
 5. Objednávateľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov podľa Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013), odkaz na platformu tu.

Zmena VOP

 1. Koučka je oprávnená v prípade potreby vykonať jednostrannú zmenu týchto VOP, pričom o tejto zmene VOP je povinná bezodkladne informovať Objednávateľa.
 2. V prípade, že Objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou VOP má právo odstúpiť od Zmluvy, a to s účinnosťou ku dňu nadobudnutia účinnosti oznámenej zmeny VOP.
 3. Záujem ukončiť Zmluvu z dôvodu oznámenej zmeny VOP je Objednávateľ povinný preukázateľne oznámiť Koučke najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa oznámenia zamýšľanej zmeny VOP Koučkou. V opačnom prípade platí, že Objednávateľ s oznámenou zmenou VOP bez výhrad súhlasí.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.02.2022.
 2. Právne vzťahy medzi Koučkou a Objednávateľom (resp. ním určenej osoby) neupravené týmito VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Rozhodným právom je právo Slovenskej republiky.
 3. Tieto VOP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti neskorších VOP.
 4. Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na webovej stránke Koučky a v tlačenej podobe sú k dispozícii na adrese miesta podnikania Koučky.
 5. Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom a anglickom jazyku; v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí alebo rozporov medzi slovenskou a anglickou jazykovou verziou je rozhodujúcou a záväznou slovenská jazyková verzia.
 6. Akékoľvek spory sa budú riešiť prednostne mimosúdnou cestou, a to rokovaniami alebo vzájomnou dohodou. V prípade, ak Koučka a Objednávateľ nevyriešia vzájomné spory mimosúdnou cestou, sú tieto subjekty oprávnené riešiť spory súdnou cestou v zmysle príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 7. Ak sa niektoré ustanovenie VOP stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné, resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia týmto nedotknuté zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Koučka v takom prípade nahradí takéto ustanovenie platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto VOP pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu nahrádzaného ustanovenia, pričom táto zmena VOP bude Objednávateľovi oznámená vopred, vrátane dňa nadobudnutia účinnosti zmeny.